Thali Vegetarian

Khatti Dall/Mirchi Salan
Bgaray Bangan,Rice,Pratha,Salad, Gulab Jaman

Khatti Dall/Mirchi Salan Bgaray Bangan,Rice,Pratha,Salad, Gulab Jaman

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thali Vegetarian”